ÅRSMØTET I KVELD ER UTSETT

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 28. Mar 2023

Styret i ST&IL må diverre utsetje kveldens årsmøte grunna uferdig årsrekneskap. 

Ny innkalling kjem. Vi takkar for forståinga. 


Vedlegg til årsmøte ST&IL 2023

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 23. Mar 2023

Hei! 

Styret har samla årsrapportene frå gruppene og budsjett i ei mappe som er open for alle. 

Vi oppdaterer mappa etterkvart som vi får inn alle årsrapportene. 

Her finn du årsrapportene. 


Vennleg helsing styret 
Sakliste for årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 19. Mar 2023

Til medlemmar i Stryn Turn og Idrettslag

Stryn 19.mars 2023

Sakliste for årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag

Saksdokument vert delt ut på årsmøtet

Styret viser til innkalling til årsmøte. 

Årsmøtet avholdes den 28.mars i kaféen til basishallen.

Under følger saklista for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne dei stemmeberettiga medlemma

Sak 2:   Velge dirigent(ar)

Sak 3:   Velge protokollførar 

Sak 4:   Velge to medlem til å underskrive protokollen 

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallinga

Sak 7:   Godkjenne saklista

Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldingar

Sak 9:   Behandle:

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap 

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 På bakgrunn av at det ikkje vart valgt kontrollutvalg og valnemnd, må nytt styre og kontrollutvalg velgast med benkeforslag.                          

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gje fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

14.2 Øvrige val i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

Med vennlig helsing
Styret 

 
Innkalling til årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 2. Mar 2023

Til medlemmar i Stryn Turn og Idrettslag                Stryn, 2.mars 2023

Innkalling til årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag 2023

Styret innkallar herved til årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag. 

Vi er klar over at årsmøteinnkallinga kjem to dagar seinare enn NIFs lovnorm tilseier. Vi har snakka med NIF, og årsmøtet kan godkjenne innkallinga på tross av forseinking. 

Årsmøtet avholdast 28.03.2023 kl.19:00 på kaféen i Basishallen ved Stryn Stadion.

Saker som eit medlem ønskjer behandla på årsmøtet, må sendast styret seinast 13.mars til elsejen@gmail.com. Det ønskast at vedlagte mal brukast til dette, sjå vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemma seinast éi veke før årsmøtet på stryn turn og idrettslag sine nettsider : www.stryntil.no

For å ha stemmerett og kunne velgast til verv må ein ha vore medlem av Stryn Turn og Idrettslag i minst éin månad, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdast, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelsar til Stryn Turn og Idrettslag. Alle medlemmar har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For meir informasjon om årsmøte samt reglar om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå NIFs lov. Ved spørsmål som gjeld årsmøtet, kan Jenny Staalnacke kontaktast på elsejen@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig helsing

styret  

 

 

 

[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 20.01.2022]

 

 

 

MAL FOR INNSPEL TIL ÅRSMØTE : 

Forslag til årsmøte i:                   [navn på idrettslaget og årstall]

Frå:                                                    [navn på forslagsstiller]

Tittel på forslag:                           [skriv inn tittel]

 

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.] 

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.] 

 

 

[Sted og dato] 

 

_______________

[signatur]

[Navn på forslagsstiller]